+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz
Menu

Nová studie provedená jmé­nem Evropské komise dopo­ručuje, aby se během několi­ka následujících let zastavilo používání amalgámu v zub­ních ordinacích kvůli negativ­ním dopadům rtuti na životní prostředí. Nedávno publiko­vané výsledky naznačují, že zákaz amalgámu by měl vyjít s novým zněním zákonu EU o odpadu, který zahrnuje i amalgám.

Zpráva také říká, že ve většině zemí EU se stále dostatečně nerozšířily alterna­tivní výplňové materiály. Zejména proto, že v těchto zemích jsou kompozitní, skloionomerní a další výplně považovány za drahé, nebo proto, že lékaři s nimi stále neumí pracovat. Někteří zubní lékaři si dokonce myslí, že kompozitní vý­plně nemají na rozdíl od amalgámu dostatečnou pevnost. Jiní, zejména starší, stomatologové nejsou ochotni změnit svou zaběhlou rutinu nebo investovat do nových metod a technologií. Ke všemu ještě přispívá fakt, že velká část paci­entů vůbec netuší, co amalgám obsahuje a že rtuť může být nebezpečná.

V roce 2007 se rtuť používala v 60 různých odvětvích průmyslu. Výroba zub­ních výplňových materiálů představovala druhou největší spotřebu rtuti (zhru­ba 24%). Na prvním místě byla a stále je výroba alkalických chloridů, ta bude ovšem na základě dohody do roku 2020 úplně zrušena. Výroba amalgámových výplní by se tak mohla stát hlavním odběratelem rtuti. Odhaduje se, že v EU se na výrobu amalgámu ročně spotřebuje mezi 55 až 95 tunami rtuti.

Studie vytyčila základní scénář a 3 hlavní pravidla, jak snížit dopad rtuti (a den­tálních amalgámů) na životní prostředí. Bylo také poukázáno na fakt, že nee­xistuje žádný vědecký důkaz o tom, že by amalgám skutečně poškozoval zdra­ví lidí (vyjma alergií). Proto jsou nová budoucí pravidla směřována především na ochranu životního prostředí a jen nepřímo na ochranu zdraví člověka.

Výzkum EU navrhuje, aby byla zpřísněna evropská legislativa ohledně odpa­du (které je likvidace amalgámu součástí), dále aby členské státy učinily kroky, které sníží používání zubních amalgámů a podpoří používaní alternativních vý­plňových materiálů a dokonce navrhuje i celkový zákaz používání rtuti ve sto­matologii.

Tvůrci studie se domnívají, že tento zákaz spolu se zpřísněním zákona o odpadu budou nejefektivnějším postupem, jak ochránit životní prostředí. Evropská ko­mise bude po členských zemích vyžadovat, aby důsledně monitorovaly spotřebu a využití rtuti. K tomu budou muset všechny zubní ordinace disponovat separá­torem amalgámu, jejich správnou údržbou a separátory budou muset zachytit 95% amalgámu. Bude se také hlídat správné uchovávání zbytků amalgámu.

Zákaz používání rtuti v zubním lékařství by mohl být zaimplementován do 17. dodatku předpisu REACH (předpis, který reguluje používání chemických látek a snaží se tak omezit jejich negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí).

Ve studii se ovšem nachází i možnost udělení výjimky pro použití amalgámu v oblastech, kde zatím neexistuje adekvátní alternativní postup. Všechny záko­ny by měly být vytvořeny v roce 2013 a přijít v platnosti by měly o pět let později.

Podle vědců jsou tyto zákony a omezení správné ba dokonce nezbytné. Po­dle nich se totiž nedá uvolňování rtuti do ovzduší v průmyslu či při kremaci těl s amalgámovými výplněmi řešit jinak. Zákaz ovlivní životní prostředí z dlouho­dobého hlediska. První známky omezení používání rtuti se totiž projeví až za 15 let.

O dopadu amalgámu na životní prostředí se debatovalo dlouhou dobu. Švédsko zakázalo amalgám úplně, zatímco Dánsko, Finsko, Nizozemsko a Itálie výrazně omezily jeho používání. Další země jako Německo, Španělsko a Rakousko mají zákony, které kontrolují používání amalgámu. V následujících letech se zřejmě připojí i Česká republika.

Zdroj: dental-tribune.com

Pin It on Pinterest

Share This