+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Již tradičně přicházím v prvním čísle nového ročníku časopisu Dentalcare s chystanými změnami, které nám přináší nadcházející rok. Přelom roku totiž obvykle k takovému tématu vyzývá – na jedné straně se hodnotí rok předešlý, na druhé straně nás však zajímá, na co se máme připravit.  Mezi nejvýznamnější změny patří vyšší minimální mzda, zvýšení minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, vyšší sleva na školkovné, vyšší odpočet na životní pojištění a penzijní připojištění a valorizace důchodů.

Zvýšení minimální mzdy

Jednou z prvních změn, které v letošním roce nastanou, je opětovní zvýšení minimální mzdy, tentokrát na 11 000 Kč měsíčně. S tím souvisí zvýšení minimální hodinové mzdy, a to z 58,70 Kč za hodinu na 66 Kč za hodinu.

Tyto novinky ale nepotěší všechny. Ti, kteří spadají do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, budou muset zaplatit více na odvodech za zdravotní pojištění. Nová záloha činí 1485 Kč měsíčně. Platba pojistného je navýšena již za leden 2017 a je splatná nejpozději k 8. únoru 2017. Zvyšuje se také maximální možný měsíční výdělek, který si smíte vydělat coby uchazeč o zaměstnání, aniž by vás z evidence úřadu práce vyřadili. Do konce roku byla tato částka ve výši maximálně 4950 Kč. Nově si budete moci vydělat měsíčně až 5500 Kč.

Zdravotní a sociální pojištění 2017

Pro rok 2017 se odhaduje vyšší průměrná mzda, a to na 28 232 Kč. Počítá se jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 27 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0396. Růst průměrné mzdy souvisí mimo jiné i s růstem minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Sociální pojištění 2017

Pokud se podíváme na minimální zálohu na důchodové pojištění, zjišťujeme pro letošní rok zvyšení na 2061 Kč. V případě vedlejší činnosti se záloha zvyšuje na 825 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2017 je 67 756 Kč. Pokud letos pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až v měsíci, který následuje po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud začínáte podnikat, budete platit nové minimální zálohy už od počátku své činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začnete. Zálohy se platí vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Nemocenské pojištění 2017

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ, který stále činí 5000 Kč, nemění se ani minimální záloha na nemocenské pojištění a zůstává tedy na 115 Kč. Stejný zůstává i vyměřovací základ, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2500 Kč měsíčně to tedy znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění.

Zdravotní pojištění 2017

Zvýšení však očekávejme u minimální zálohy na zdravotní pojištění. Ta se letos zvyšuje na 1906 Kč. Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy od ledna. Vzhledem k růstu minimální mzdy se zvýší minimální zálohy na zdravotní pojištění i osobám bez zdanitelných příjmů, a to na 1485 Kč měsíčně.

Nařízením vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se od ledna zvýšil také vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění pro státní pojištěnce. Pro platby na zdravotní pojištění placené státem tak nově platí vyměřovací základ 6814 Kč (za rok 2016 to bylo 6444 Kč) což znamená měsíčně pojistné ve výši 920 Kč (za rok 2016 to bylo 870 měsíčně).

Pozor na nové účty zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny musí do 10. února 2017 zrušit své účty u komerčních bank a vytvořit si nové účty u České národní banky, kam budou zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci zasílat pojistné. Změna vychází z novely zákona o rozpočtových pravidlech. Konkrétní číslo účtu najdete na webu vaší pojišťovny.

Vyšší sleva za školkovné

Rodiče dětí, kteří navštěvují školku, jistě uvítají, že se sleva za umístění dítěte opět zvyšuje. Za rok 2016 maximálně na 9900 Kč, rozhodná je samozřejmě reálně uhrazená částka školkovného. U příjmů za rok 2017 už to bude maximálně 11 000 Kč. Zároveň si ale může slevu za školkovné uplatnit méně rodičů. Od roku 2016 totiž vzniká nárok na slevu jen rodičům, kteří dítě umístí do zařízení evidovaného u ministerstva práce a sociálních věcí. Kvůli tomu na potvrzení od provozovatele zařízení musíte mít kromě vyčíslení školkovného nově také:

  • datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo
  • datum evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí nebo
  • datum vzniku živnostenského oprávnění.

Větší odpočet za životní a penzijní připojištění

Od ledna dochází ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 6 odst. 9 písm. p) u příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Pokud vám tedy firma přispívá na jeden ze zmíněných produktů, bude pro vás tento příjem nově osvobozený až do 50 000 Kč ročně. Pokud by příspěvky přesáhly tuto hranici, bude vám tato částka započtena do hrubé mzdy a vy z ní odvedete daň i pojistné.

Dále se u tohoto penzijního spoření a životního pojištění zvyšuje nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů z 12 000 Kč na 24 000 Kč.

Zároveň dochází ke změně výpočtu částky, kterou si můžete odečíst od základu daně (§ 15 odst. 5 písm. a) a c)) v případě penzijního spoření. Dosud platilo, že se výše zaplacených příspěvků snížila o 12 000 Kč za celý rok. Nově se toto snížení uplatní za každý jednotlivý měsíc zvlášť a bude možné odečíst jen části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly maximální výši příspěvku, od kterého vzniká nárok na maximální státní příspěvek. Tzn. o měsíční příspěvek menší než 1000 Kč si základ snížit nesmíte (to platilo i dosud), ale nově si odečtete v plné výši mimořádné příspěvky, které budete vkládat narychlo před koncem roku (tedy vše nad zmíněnou tisícikorunu).

Valorizace důchodů

Důchodci jistě uvítají valorizaci důchodů, ke které od 1. ledna 2017 dochází. Dobrou zprávou také je, že se týká navýšení všech druhů důchodů, které jsou vyplácené z českého důchodového pojištění. Toto zvýšení proběhne automaticky a žádat o něj nemusíte.

Základní výměra důchodu se zvyšuje o 110 Kč, a to na 2550 Kč. Procentní výměra pak o 2,2 %.

Jako příklad si uveďme valorizaci starobního důchodu. Pokud jste pobírali starobní důchod loni například ve výši 11 441 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2016), tvořila ho základní výměra 2440 Kč a procentní výměra 9001 Kč.

Od lednové splátky důchodu v roce 2017 se základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2550 Kč, procentní výměra o 2,2 %, tj. o 199 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Lednová splátka důchodu se tak zvyšuje na 11 750 Kč měsíčně.

Vyšší redukční hranice

Bude-li vám ČSSZ stanovovat starobní důchod v roce 2017, pak na základě příjmů, ze kterých jste platili sociální pojištění v letech 1986 až 2016. Do výpočtu důchodu vstupují dvě redukční hranice, jejichž výše je pro letošní rok následující:

  • redukční hranice se do částky 12 423 Kč započítává ze 100 %,
  • redukční hranice se od částky 12 423 Kč do částky 112 928 Kč započte z 26 %.

K osobnímu vyměřovacímu základu, který přesahuje hranici 112 928 Kč, se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží.

Zdanění vyšších důchodů

Pokud máte vysoký důchod, ušetříte na daních! Pravidelně vyplácené důchody jsou osvobozeny od daně z příjmů, a to na základě § 4 odst. 1 h). Ve chvíli, kdy tento důchod přesáhne 36násobek minimální mzdy (356 400 Kč pro rok 2016, 396 000 Kč pro rok 2017), je nad tuto hranici již daněn. Výjimka nastala v případě, že vaše ostatní příjmy přesáhly 840 000 Kč ročně. V takové situaci se na vás osvobození od daně nevztahovalo a museli jste ho celý zahrnout do základu daně z příjmu. Tuto výjimku během minulého roku zrušil Ústavní soud. Nově tak platí, že i u důchodců s ostatními příjmy nad 840 000 Kč ročně se penze zdaňuje jen od částky, která přesahuje 36násobek minimální mzdy. Novinka platí už pro příjmy za rok 2016.

Solidární dań

Jisté změny nastávají i u solidární daně. Limit pro solidární zvýšení daně se zvyšuje na 1 355 136 korun ročně.

Osvobození výsluh od daně

Od letošního roku dochází ke znovuzavedení osvobození výsluh od daně, které se do konce minulého roku při výplatě zdaňovaly 15 %. Změna se konkrétně týká výsluhového příspěvku, odbytného, příspěvku na bydlení vojáků z povolání a výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů.

Patnáctiletí pracující

Komu nejde škola, může v patnácti letech do práce. Novela občanského zákona totiž mění krom jiného i podmínky, za kterých mohou mladí lidé nastoupit do práce. Dosud platilo, že k výkonu závislé práce se smí zavázat pouze ten, kdo již oslavil 15. narozeniny, ale zároveň dokončil povinnou školní docházku. Jestliže jedna z podmínek splněna nebyla, nemohl dotyčný do práce jít. Od 1. ledna 2017 byla odstraněna podmínka ukončené povinné školní docházky. Nově tak postačí, když dovršíte věku 15 let.

Diety a stravné

Kdo je vysílán zaměstnavatelem na pracovní cesty mimo ČR, uvítá příjemné změny v dietách a stravném. Od 1. ledna 2017 totiž dochází ke zvýšení stravného u 15 zemí, zejména na africkém kontinentu. Do seznamu navíc přibyl Jižní Súdán.

Přiznání pro zaměstnance na dvě stránky

Vítejme také každou změnu na straně zjednodušení daňového přiznání. Od letošního roku budou moci zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání, využít formulář o dvou stránkách.

Nová banka Creditas

Na trhu máme od ledna také novou banku Creditas, která nabízí běžný účet, spořicí účet, termínovaný vklad a transakce v cizích měnách.

Spořicí účet je úročen 1,1 % p.a., pokud splníte podmínku, že z účtu neodešla v předchozím čtvrtletí žádná platba. V opačném případě klesne zhodnocení na 0,5 % ročně. Výše vkladů není nijak omezena, banka ani neaplikuje pásmové úročení. Banka nevyžaduje ke spořicímu účtu založení běžného účtu. Sazba u termínovaného vkladu může dosáhnout až 2,5 % p.a., podle toho, jak dlouho budete peníze vázat. Běžný účet banka nabízí bez poplatku za vedení účtu a k tomu zdarma pět výběrů z jakéhokoli bankomatu v ČR.

Další omezení hypotečních úvěrů

Nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů s sebou nesou nejen strmý nárůst cen nemovitostí, ale také, z mého pohledu, jakousi neukázněnost v zadlužování se. Jinými slovy, každý si může půjčit takřka na cokoliv. A tomu je potřeba učinit přítrž. V minulém roce Česká národní banka doporučila omezit poskytování hypotečních úvěrů s nejvyšším LTV (loan-to-value). Letos v dubnu by mělo začít platit další doporučení, podle kterého by úvěry s ukazatelem LTV mezi 80–90 % neměly překročit 15% podíl všech úvěrů zajištěných nemovitostí.

Konec anonymních karet

V souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v podstatě končí anonymita předplacených platebních karet. Dosud bylo možné tyto karty zakoupit a bez plného ověření (pouze s ověřením na internetu, kdy zadáte údaje o sobě, ale nikdo je již neověřuje) bylo možné s kartou velice pohodlně zacházet. Platit u obchodníků, vybírat z bankomatu a nabíjet částky až několik desítek tisíc. Tomu je ale konec. Biip karta, BLESK peněženka a FreePay karta své podmínky a limity mění. Od 1. ledna 2017 je tyto karty možné dobít pouze do výše 6000 Kč v případě BLESK peněženky a biip karty. U FreePay karty dokonce jen do 5000 Kč. Budete-li chtít využívat i další funkce nebo si limity zvýšit, musí dojít k vaší plné identifikaci za pomocí dokladu totožnosti.

Jiné značení pohonných hmot

Motoristé, budete si muset zvyknout na nové značení pohonných hmot. Během letošního roku by se totiž na čerpacích stanicích mělo objevit nové celoevropské značení pohonných hmot. Podle nových pravidel by měl být každý typ paliva označen určitým geometrickým obrazcem. U benzínových paliv kruhem, u dieselových čtvercem a u plynných pak čtvercem stojícím na vrcholu. Uvnitř obrazce bude písmeno označující typ paliva a číslo uvádějící maximální procentuální podíl biosložky, popřípadě již známé označení typu plynu (například CNG nebo LPG). Pro benzínová paliva bude použito písmeno E, u nafty to bude písmeno B. Natural 95 by tak měl být značen jako E5 a nafta B7, ale na trh budou přicházet další typy paliv s vyšším podílem biosložky, takže se na pumpách bude objevovat také označení E10, E85, B10, B30 i B100.

 

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Fakulty financí a účetnictví VŠE, který je realizován v rámci institucionální podpory VŠE IP100040.

Pin It on Pinterest

Share This