+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Slevy a příplatky

všechny uváděné ceny jsou vždy včetně DPH!

VIP bonus (sleva):

Stálí zákazníci jsou pro nás VIP zákazníci, a proto si zaslouží bonus (slevu).
Platí pro každého, kdo si v předchozích 12 měsících pořídil nějakou naší službu.
Bonus (slevu) požadujte při objednávce, a to v následující výši:

 •        10%               Cenové kalkulace Vaší praxe
 • 1.000 Kč               Vzdělávací pobyt MediTravel
 • 2.000 Kč               Strategická analýza Vaší praxe
 • 5.000 Kč               Převod Vaší praxe na SRO

Cestovné:

9,50 Kč/km
účtováno tam i zpět, měřeno z centra Prahy
Cena zahrnuje i „ztracený“ čas poradce na cestě.

Online konzultace (Skype, Zoom, Telefon, …) :

2.900 Kč/hodinu (proporcionálně času)
Prvních 5 minut (krátké) konzultace jsou vždy ZDARMA!

Písemné zprávy či stanoviska:

1.950 Kč/NS
NS = normostrana = 1800 znaků (včetně mezer)
Pro případy, kdy je pro zákazníka vypracováno individuální písemné (poštou či emailem odeslané) stanovisko nad rámec standardního rozsahu poskytovaných služeb:

Analytické ekonomické práce:

950 Kč/hod
Pro případy, kdy zákazník nevyplní (vyplní jen částečně) formulář pro kalkulaci Minutové sazby, a pouze zašle podkladové materiály (výsledovku či jiné podklady).
V takovém případě vyhledáme a doplníme chybějící data za něj – ale stojí to nějaký čas a peníze.
Stejnou sazbu použijeme i pro mimořádně zdlouhavé (osobní či telefonické) konzultace nad rámec běžných kalkulací.
Krátké mimořádné konzultace (do 5 minut) jsou vždy ZDARMA!

Poštovné a balné:

Nad rámec standardní či prvotní dodávky služeb, respektive na zvláštní vyžádání zákazníka.
55 Kč/obyčejné psaní
75 Kč/doporučené psaní
95 Kč/balíček (kniha apod.)

Etický kodex DentalCare

Pojem „DentalCare“ je v rámci tohoto etického kodexu ekvivalentní pojmu „pracovník DentalCare“.

Tento etický kodex se vztahuje na veškeré konzultační, poradenské a ekonomické služby, které pod značkou „DentalCare“ poskytují Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o. a Česká stomatologická akademie.

Při poskytování svých služeb uplatňujeme vždy tyto principy:

Odbornost a naše plnění:

 • Své služby a informace poskytujeme na základě objektivních, faktických poznatků a s ohledem na nejlepší zájem klienta.
 • Upozorňujeme na možná omezení a rizika vyplývající z naší práce i na okolnosti, které jsou limitující pro efektivní zužitkování našich služeb.
 • Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni odborně a efektivně splnit (sami anebo s odpovídající odbornou subdodávkou).
 • V zájmu klienta dbáme na kontinuální zvyšování své odbornosti.
 • Exaktně a jasně deklarujeme celkovou výši své odměny (včetně DPH) i obsah služeb, které jsou v anoncované ceně obsaženy.

Morální a etické principy:

 • Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.
 • Zájmy klienta řadíme na první místo a to i na úkor vlastní újmy.
 • Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů.
 • Nediskriminuje klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, či jiných vnějších faktorů.
 • Nepřijímáme takové zakázky, které by byly v rozporu s tímto etickým kodexem či právním řádem ČR.

Mlčenlivost a ochrana zájmů klienta:

 • Přísně dodržujeme principy mlčenlivosti a ochrany nejlepších zájmů klienta.
 • Informace, které získáme od klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou nikdy předávány třetí osobě, či jakkoliv jinak zhodnoceny ku prospěchu třetích stran.
 • Dbáme na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a počítačovými daty, abychom zamezili jakémukoliv úniku dat i v souladu s platnou legislativou.
 • Získané informace poskytujeme pouze tehdy, je-li tak písemně domluveno s klientem a v takové podobě, kterou klient odsouhlasil.
 • Pokud použijeme získané informace k vlastním (statistickým, studijním, vědeckým či konzultačním) účelům, garantujeme anonymitu všech klientů, jejichž data byla k těmto účelům poskytnuta.

Tento Etický kodex byl schválen a je účinný od 20. 7. 2008.

Prosíme klienty, aby jakékoliv podezření na nedodržení etického kodexu ohlásili na adrese reklamace@dentalcare.cz

Pin It on Pinterest

Share This