+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Často se setkáváme s dotazy ze strany soukromých lékařů, zda je výhodnější provozovat praxi jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba, nejlépe společnost s ručením omezeným.

Mezi nejčastějšími nevýhodami společnosti s ručením omezeným bývá často zmiňováno vyšší zdanění při výplatě podílu na zisku, kdy zisk je nejprve zdaněn u společnosti daní z příjmů právnických osob a poté, při výplatě podílu na zisku společníkovi/společníkům, ještě daní z příjmů fyzických osob. Rozdílné jsou i daňové sazby. Sazba daně z příjmů činí pro společnost 19 % oproti 15 % pro fyzické osoby. Fyzické osoby mají dosud i možnost uplatnění daňových paušálů. Přes tyto nevýhody, které lze ale do jisté míry zmírnit daňovou optimalizací při provozu společnosti s ručením omezeným, máme za to, že výhody, které založení společnosti lékařům přináší, převažují. Konkrétně uvádíme níže argumenty, proč poskytovat zdravotní služby prostřednictvím společnosti s ručením omezeným.

SNADNÁ DISPOZICE
Jedná se zřejmě o největší výhodu. Je oceňována zejména v případech, kdy dochází ke smluvnímu převodu praxe, zejména při ukončení činnosti lékaře. Podíly ve společnosti s ručením omezeným mohou být snadno převedeny, včetně všech aktiv a pasiv tvořících její majetek, na základě smlouvy o převodu podílu, kdy dochází ke změně společnické struktury ve společnosti. Pokud mezi nabytím a prodejem podílu uplyne doba pěti let, je příjem osvobozen od daně. Při prodeji soukromé praxe podléhá příjem vždy dani z příjmů. V případě prodeje praxe lékaře (fyzické osoby) je třeba postupovat formou smlouvy o koupi závodu, která sebou přináší řadu rizik. Těmito riziky jsou např. ručení prodávajícího lékaře za dluhy závodu, nebo možnost věřitelů domáhat se u soudu nečinnosti smlouvy o koupi závodu. Pokud by se věřitel této neúčinnosti domohl, mohl by se (i po několika letech) domáhat uhrazení své pohledávky u lékaře, který praxi prodal (případně u jeho dědiců).

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Nový občanský zákoník zasáhl podstatným způsobem i do nároků z odpovědnosti za újmu na zdraví, když došlo ke zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. V případě újmy způsobené na zdraví a při usmrcení má být nadále dle ust. § 2958 občanského zákoníku nahrazována
nemajetková újma, kterou představuje zejména bolestné a ztížení společenského uplatnění, přičemž pravidla pro jejich výpočet však již nejsou v právních předpisech závazně upravena. Nejvyšší soud ČR proto s cílem zabránit nepředvídatelnosti rozhodovací praxe a stanovit kritéria pro posouzení újmy na zdraví přijal Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která by měla být v soudní praxi respektována a která vychází z bodového ohodnocení bolesti (obdobně dle systematiky zrušené vyhláška) a z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) v rámci ztížení společenského uplatnění. Lze ovšem očekávat, že náhrady újmy na zdraví budou násobně vyšší než v minulosti (vyšší hodnota bodu dle Metodiky, zvýšení základní částky s ohledem na výjimečné okolnosti, věk poškozeného apod.).

Riziko odpovědnosti za škodu minimalizuje povinnost uzavřít pojistnou smlouvu k pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví, kterou poskytovateli zdravotních služeb ukládá § 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to bez ohledu na to, zda je poskytovatel fyzickou či právnickou osobou. V tomto ohledu tedy mezi provozováním lékařské praxe fyzickou osobou nebo prostřednictvím právnické osoby rozdíl není. Rozdíl však nastává v případě limitů pojistného plnění, tj. v situacích, kdy škoda přesáhne limit pojistného plnění. V takovém případě musí poskytovatel zdravotních služeb uhradit zbývající část vzniklé škody ze svého majetku. Provozuje-li ovšem lékař svoji praxi prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, je poskytovatelem zdravotních služeb tato společnost a hradila by škodu nad rámec pojistného plnění ona.

DŮSLEDNÉ ODDĚLENÍ OSOBY LÉKAŘE OD SPOLEČNOSTI
Existence právnické osoby poskytující zdravotní služby umožňuje za určitých podmínek i uzavírání smluv a poskytování vzájemného plnění mezi touto společností a samotným lékařem. Běžná je např. situace, kdy lékař provozuje soukromou praxi ve vlastním rodinném domě. Zatímco sám se sebou coby podnikatelem – fyzickou osobou nájemní
smlouvu uzavřít nemůže, se společností je tato varianta – opět za splnění některých zákonných předpokladů – možná a legální. S tím nepřímo souvisí např. i možnost, aby společnost s ručením omezeným měla více služebních vozů. Maximální množství není upraveno, je ale samozřejmě nutné vlastnit služební vozy v takovém počtu, aby bylo obhajitelné,
že jsou používány k ekonomické činnosti společnosti.

VLOŽENÍ SOUKROMÉ PRAXE DO SPOLEČNOSTI
Za situace, kdy je společnost s ručením omezeným zakládána z důvodů snazší převoditelnosti, nabízí se jako nejefektivnější řešení vložit do zakládané společnosti nikoliv jednotlivé hodnoty tvořící dosavadní lékařskou praxi, ale celou tuto praxi (závod), včetně nehmotných věcí. Je pak nezbytné, aby byl vkládaný závod oceněn znalcem. Tento postup však může být výhodný z daňového hlediska, pokud k převodu obchodního podílu ve společnosti dojde ještě před splněním časového testu (5 let) a nevznikne tak nárok na osvobození příjmů z prodeje podílu od daně.

MOŽNOST ZAPOJENÍ I JINÝCH OSOB NEŽ LÉKAŘŮ DO ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Společníkem, jakož i jednatelem společnosti s ručením omezeným, která je oprávněna poskytovat zdravotní služby, mohou být i osoby bez lékařského vzdělání. Společnost s ručením omezeným musí pro získání oprávnění k poskytování příslušných zdravotních služeb sice zajistit odborného zástupce, kterým již bude lékař (či více lékařů pro každou
odbornost), ten může být nicméně ve vztahu ke společnosti zaměstnancem, přičemž společníky i jednateli mohou být (i pouze) nelékaři. Zapojením těchto osob do společnické struktury lze jednoduše zprostředkovat účast na podnikání a podíl na zisku například manželovi či dětem.

JEDNODUŠŠÍ PROPOJENÍ VÍCE ODBORNÝCH PRAXÍ POD JEDNOU FIRMOU
Založení společnosti s ručením omezeným usnadňuje společné podnikání více lékařů. Pokud chce společně podnikat více lékařů bez založení právnické osoby, mohou využít pouze ustanovení § 2176 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a sdružit se za účelem společného podnikání. V takovém případě ale nová, od jednotlivých lékařů
odlišná, osoba nevzniká a k poskytování zdravotních služeb je oprávněn samostatně každý z lékařů. Jednotliví lékaři mají současně uzavřeny vlastní smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Společné podnikání dle § 2176 a násl. občanského zákoníku je tedy: 1) v daném rozsahu služeb vázáno výlučně na osoby jednotlivých lékařů, 2) zákonem upraveno
v minimální míře a vše podstatné je tedy nutno sjednat podrobným způsobem ve smlouvě, kterou mezi sebou lékaři uzavírají, a 3) obtížně kontrolovatelné ve vztahu k třetím osobám (kdo je oprávněn jednat za ostatní apod.).

Naopak ve společnosti s ručením omezeným mohou lékaři podnikat pod jednou firmou a poskytovatelem zdravotních služeb je společnost, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb a se kterou zdravotní pojišťovny uzavírají smlouvy. Personální změny uvnitř společnosti, existuje-li vždy odborný garant po danou odbornost, tak nemají vliv ani na oprávnění k poskytování zdravotních služeb v daném rozsahu ani na existenci smluv s pojišťovnami), a pacientům se lze prezentovat jako jeden subjekt (fakturace, ochranná známka, logo, jasná pravidla jednání zapsaná ve veřejném rejstříku atd.).

OMEZENÍ PODNIKATELSKÉHO RIZIKA
Lékař provozující praxi pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným neručí svým majetkem za dluhy společnosti, resp. spolu s ostatními společníky ručí jen do doby, než splní svoji vkladovou povinnost a toto splacení bude zapsáno do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že vkladová povinnost byla od 1.1.2014 minimalizována na 1 Kč, nebude ručení společníků v praxi připadat do úvahy. Pokud je lékař současně jednatelem společnosti, odpovídá společnosti za škodu způsobenou tím, že při výkonu funkce nejednal s péčí řádného hospodáře. Do doby než jednatel nahradí společnosti způsobenou škodu, ručí současně věřitelům za dluhy společnosti do výše neuhrazené škody. Nadto ručí
jednatel vůči věřitelům společnosti za její závazky již jen v případech, kdy by se společnost dostala do úpadku a jednatel v době, kdy úpadek hrozil, v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil vše potřebné k jeho odvrácení. Byť je výše uvedená úprava poněkud komplikovaná, podstatné je, že lékař (fyzická osoba) nese plně podnikatelské riziko, zatímco v případě podnikání formou společnosti s ručením omezeným nese toto riziko pouze společnost. Společník nebo jednatel pak odpovídají jen v případě, že poruší svoje povinnosti.

EXEKUCE, INSOLVENCE
V případě, kdy se lékař, který je společníkem ve společnosti poskytující zdravotní služby, dostane do obtížné životní situace spojené s exekucí či insolvencí, nemůže být exekutorem/insolvenčním správcem postižen majetek společnosti, ale pouze podíl tohoto lékaře ve společnosti (lékař může navíc pro společnost dále pracovat jako její zaměstnanec).
Za předpokladu plurality společníků, může společnost i poté, co je podíl společníka postižen nařízením exekuce či insolvenčním řízením, nadále existovat a věnovat se svému podnikání. Předmětný podíl bude (podle toho, zda půjde o exekuci, konkurs či jiný způsob řešení úpadku) zpravidla prodán v dražbě či mimo dražbu, přičemž ostatní společníci
společnosti mohou uplatnit při jeho prodeji případné předkupní právo a získat jej přednostně. Naopak, je-li nařízena exekuce či podán insolvenční návrh na majetek společnosti, nedotýká se to soukromého majetku jednotlivých lékařů.

SMLOUVY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI
Jak již bylo uvedeno výše, skutečnost, že jako poskytovatel zdravotních služeb vystupuje společnost, umožňuje změny v personálním obsazení (změny v osobách jednotlivých lékařů, kteří poskytují zdravotní služby) či snazší převod anebo přechod podílů/u bez dopadu na již uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Společnost musí v tomto směru
splnit ve vztahu k pojišťovně svou notifikační povinnost dle § 40 odst. 6 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění (seznam nositelů výkonů). Nadto, ani lékař, který má uzavřenu smlouvu/y s pojišťovnou/ pojišťovnami a který zakládá společnost s ručením omezeným, nemusí znovu podstupovat výběrové řízení pro uzavření nové smlouvy (znějící na společnost) se zdravotní pojišťovnou/pojišťovnami (za předpokladu, že nerozšiřuje rozsah poskytovaných služeb).

DĚDĚNÍ
Podíl ve společnosti poskytující zdravotní služby je předmětem dědického řízení, přičemž dědicem může být jakákoliv fyzická i právnická osoba (i nelékař), která následně může v podnikání pokračovat (za podmínky, že odbornost je zajištěna příslušným garantem). V případě podnikání lékaře jako fyzické osoby zaniká (až na poměrně obtížně realizovatelnou výjimku spočívající v možnosti požádat o pokračování v poskytování zdravotních služeb) úmrtím oprávnění k poskytování zdravotních služeb i smluvní vztahy s pojišťovnami.
V Praze dne 17.09.2014

JUDr. Ing. Eva Radová, Advokátní kancelář Rada & Partner
JUDr. Ivan Rada, Ph.D., Advokátní kancelář Rada & Partner
Ing. Gabriela Magsumová, IB Grant Thornton Consulting s.r.o.

Pin It on Pinterest

Share This