+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

O nás

Zdravotnický vzdělávací institut (ZVI) je nezávislou odbornou společností, která působí pod (registrovanou obchodní) značkou DentalCare:
Již 20 let se věnujeme postgraduálnímu vzdělávání lékařů, a to především v oblasti ekonomiky a managementu privátních praxí.
Historicky máme nejvíce zákazníků z oboru stomatologických praxí (tam tržní principy pronikly nejdříve), ale v posledních letech zájem o ekonomické „doškolování“ posiluje i v ostatních oborech privátního lékařství.
Na našich vzdělávacích „projektech“ spolupracujeme s řadou odborníků privátní i akademické sféry (VŠE, FM VŠE, UPOL, …), občas naši práci ocení i odborná veřejnost (několikrát BEST OF PRAGODENT).
Jsme též lídrem v oblasti cenových kalkulací (kalkulace minutové sazby)

Naším posláním je „cesta k prosperitě“ – pomoci stomatologické veřejnosti s nastavením „zdravých“ ekonomických poměrů a prosperity jejich praxe.

Na projektu spolupracujeme s řadou odborníků privátní i akademické sféry.

Ekonomice a marketingu ve stomatologii se věnujeme nejdéle v ČR a nejzapáleněji. Chápeme provázanosti a návaznosti s prosperitou praxe a pracujeme tak, aby vám každá stokoruna investovaná do ekonomicko-manažerských nástrojů přinesla tisíce v tržbách!

Neodkládejte prosperitu své praxe na zítřek!
kdo chvíli stál, stojí opodál

Naše poslánívize

N

Přispět ke zkvalitnění stomatologické péče a zlepšení orálního zdraví populace

N

Zvýšit význam a vážnost oboru stomatologie, ať již v odborném či celospolečenském významu a přispět k popularizaci odborných témat oboru

N

Přispět k narovnání vztahů zdravotníků a pacientů – v komunikační (mezilidské), ekonomické i právní rovině

N

Přispět k zabezpečení právní ochrany zdravotníků i pacientů a dodržování všech aspektů rovnoprávného postavení lékař/pacient

N

Přispět ke vzniku standardů (klinických postupů i vnitřních procesů), se zaměřením na kvalitu a bezpečnost zdravotnických služeb

N

Dbát o rozvoj poznatků vědy a výzkumu a o jejich rozšíření v oboru a praktické stomatologii

N

Pozvednout význam prevence a preventivní stomatologie

N

Přispět k narovnání ekonomických poměrů oboru, korektní cenotvorby a transparentního zúčtování s pacientem

N

Přispět k využívání moderních komunikačních nástrojů v komunikaci zdravotník/pacient, a to v klinické i marketingové rovině

N

Spolupracovat s ostatními odbornými společnostmi, subjekty a institucemi veřejné správy ve věci naplňování poslání a cílů DentalCare

Etický kodex DentalCare

Pojem „DentalCare“ je v rámci tohoto etického kodexu ekvivalentní pojmu „pracovník DentalCare“.

Tento etický kodex se vztahuje na veškeré konzultační, poradenské a ekonomické služby, které pod značkou „DentalCare“ poskytují Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o. a Česká stomatologická akademie.

Při poskytování svých služeb uplatňujeme vždy tyto principy:

Odbornost a naše plnění:

 • Své služby a informace poskytujeme na základě objektivních, faktických poznatků a s ohledem na nejlepší zájem klienta.
 • Upozorňujeme na možná omezení a rizika vyplývající z naší práce i na okolnosti, které jsou limitující pro efektivní zužitkování našich služeb.
 • Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni odborně a efektivně splnit (sami anebo s odpovídající odbornou subdodávkou).
 • V zájmu klienta dbáme na kontinuální zvyšování své odbornosti.
 • Exaktně a jasně deklarujeme celkovou výši své odměny (včetně DPH) i obsah služeb, které jsou v anoncované ceně obsaženy.

Morální a etické principy:

 • Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.
 • Zájmy klienta řadíme na první místo a to i na úkor vlastní újmy.
 • Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů.
 • Nediskriminuje klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, či jiných vnějších faktorů.
 • Nepřijímáme takové zakázky, které by byly v rozporu s tímto etickým kodexem či právním řádem ČR.

Mlčenlivost a ochrana zájmů klienta:

 • Přísně dodržujeme principy mlčenlivosti a ochrany nejlepších zájmů klienta.
 • Informace, které získáme od klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou nikdy předávány třetí osobě, či jakkoliv jinak zhodnoceny ku prospěchu třetích stran.
 • Dbáme na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a počítačovými daty, abychom zamezili jakémukoliv úniku dat i v souladu s platnou legislativou.
 • Získané informace poskytujeme pouze tehdy, je-li tak písemně domluveno s klientem a v takové podobě, kterou klient odsouhlasil.
 • Pokud použijeme získané informace k vlastním (statistickým, studijním, vědeckým či konzultačním) účelům, garantujeme anonymitu všech klientů, jejichž data byla k těmto účelům poskytnuta.

Tento Etický kodex byl schválen a je účinný od 20. 7. 2008.

Prosíme klienty, aby jakékoliv podezření na nedodržení etického kodexu ohlásili na adrese reklamace@dentalcare.cz

Pin It on Pinterest

Share This