+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Smluvní podmínky DentalCare

Preambule:

Tyto „Smluvní podmínky“ se vztahují na veškeré konzultační, poradenské, lektorské a ekonomické služby, které (zpravidla pod značkou „DentalCare“) poskytuje Česká stomatologická akademie a Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o.

Odbornost a naše plnění:

Své služby a informace poskytujeme na základě objektivních, faktických poznatků a s ohledem na nejlepší zájem klienta.

Upozorňujeme na možná omezení a rizika vyplývající z naší práce i na okolnosti, které jsou limitující pro efektivní zužitkování našich služeb.

Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni odborně a efektivně splnit (sami anebo s odpovídající odbornou subdodávkou).

V zájmu klienta dbáme na kontinuální zvyšování své odbornosti.

Cenové podmínky

Exaktně a jasně deklarujeme celkovou výši své odměny (včetně DPH) i obsah služeb, které jsou v anoncované ceně obsaženy.

Vzhledem k povaze poskytovaných služeb – jsou tyto služby zpravidla fakturovány předem; respektive v okamžiku, kdy začneme pracovat na zadaném plnění.
Ze stejného důvodu nelze objednávku našich služeb stornovat poté, co již byla vyfakturována; respektive poté, co jsme započali naše práce.

V případě eventuální prodlení s úhradou našich služeb bude účtován poplatek z prodlení ve výši 0,03% fakturované částky za každý den prodlení (11% p.a.).

Morální a etické principy:

Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.

Zájmy klienta řadíme na první místo, a to i na úkor vlastní újmy.

Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů.

Nediskriminuje klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, či jiných vnějších faktorů.

Nepřijímáme takové zakázky, které by byly v rozporu s tímto etickým kodexem či právním řádem ČR.

Mlčenlivost a ochrana zájmů klienta:

Přísně dodržujeme principy mlčenlivosti a ochrany nejlepších zájmů klienta.

Informace, které získáme od klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou nikdy předávány třetí osobě, či jakkoliv jinak zhodnoceny ku prospěchu třetích stran.

Dbáme na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a počítačovými daty, abychom zamezili jakémukoliv úniku dat i v souladu s platnou legislativou.

Získané informace poskytujeme pouze tehdy, je-li tak písemně domluveno s klientem a v takové podobě, kterou klient odsouhlasil.

Pokud použijeme získané informace k vlastním (statistickým, studijním, vědeckým či konzultačním) účelům, garantujeme anonymitu všech klientů, jejichž data byla k těmto účelům poskytnuta.

Závěr

Tyto „Smluvní podmínky“ byly schváleny Řídícím výborem České stomatologické akademie, vedením společnosti Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o.; a jsou účinné od 20. 7. 2008.

Pin It on Pinterest

Share This