+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Náš tým

Ing. Tomáš Košumberský

CEO a ekonomický ředitel

(+420) 737 210 550, kosumbersky@dentalcare.cz

Tomáš Košumberský vystudoval ekonomiku a řízení na Technické univerzitě v Liberci. Působí v České stomatologické akademii (ČSA), je šéfredaktorem Ekonomické ročenky stomatologa a spolumajitelem DentalCare Clinic v Mostě.
Svou bohatou publikační i lektorskou činností se zaměřuje především na synergii ekonomických a marketingových principů ve stomatologii.

Aktuálně se zaměřuje zejména na strategický management stomatologických praxí. Pomáhá podnikatelům ve stomatologii naplňovat dlouhodobé cíle. Učí, jak využít „jinakost“ a umět ji prodat.

Tomáš rád pracuje s čísly – potřebujete-li poradit, kudy vede cesta k ekonomické prosperitě (a kudy nevede) – od něj dostanete přímou a exaktní odpověď!

Tomáš je (občasným) rekreačním sportovcem (nejraději má squash), slušně hraje na klavír a volný čas tráví především svou největší vášní – (ne)relativistickou fyzikou – viz https://time-theory.info/ .

Zdeněk Bláha

Spolumajitel společnosti, manažer DentalCare Clinic

(+420) 737 210 575, blaha@dentalcare.cz

Zdeněk Bláha je marketingovým ředitelem České stomatologické akademie a manažerem společnosti DentalCare Clinic (v Mostě). Studoval grafiku a marketing, a dnes jsou tyto profese nejen jeho zaměstnáním, ale i koníčkem. „Blaha design“ je dnes součástí veškerého vizuálu značky DentalCare a marketingové komunikace našich produktů.

V rámci řízení provozu stomatologické kliniky (DentalCare Clinic) se Zdeněk Bláha zaměřuje především na standardizaci procesů a optimalizaci IT systémů – pro komplexní evidenci finančních a materiálových toků; v synergii s „humánní“ personální politikou.

Zdeněk se ve volném čase věnuje adrenalinovým sportům (kiting, lezení, …) a turistice.

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.

Cenové kalkulace, ekonomická evidence a výkaznictví

(+420) 777 045 494, radana.smidova@email.cz

Radana Šmídová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v současné době působí na Katedře financí a oceňování podniku jako odborný asistent. Vedle výuky předmětů Finanční analýza a plánování podniku a Oceňování podniku se věnuje výzkumu v této oblasti, jehož výsledky publikuje a prezentuje na domácích i zahraničních konferencích. Specializuje se na oceňování lékařských praxí, kalkulace a management stomatologických praxí i zavedení funkčního ekonomického výkaznictví.

Radana tráví volný čas na horském kole, anebo na lyžích. Zálibu má i ve hře na piano a zpěvu.

Mgr. Karel Navrátil

Manažer ekonomických produktů a služeb

(+420) 720 998 468, karel.navratil@dentalcare.cz

Mgr. Karel Navrátil se věnuje primárně právním (a správním) aspektům provozování lékařských praxí. Specializuje se zejména na převody praxí na s.r.o., komunikaci se státní správou v oblasti provozu stomatologických praxí a právních náležitostí při provozu stomatologických praxí. Jeho snahou je, aby stomatologové měli jistotu v podnikání a mohli se tak více soustředit na svou práci.

Karel je komunikativní a společenský, svůj volný čas rád tráví volným pohybem v přírodě nebo sólovými sporty.

Martin Kuba

Manažer vzdělávacích pobytů

(+420) 737 268 830, m.kuba@dentalcare.cz

Eva Košumberská

Ředitelka zeměkoule, objednávky, fakturace a (občasné) vaření kávy (když má náladu) 🙂 

(+420) 737 900 907, kosumberska@dentalcare.cz

Etický kodex DentalCare

Pojem „DentalCare“ je v rámci tohoto etického kodexu ekvivalentní pojmu „pracovník DentalCare“.

Tento etický kodex se vztahuje na veškeré konzultační, poradenské a ekonomické služby, které pod značkou „DentalCare“ poskytují Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o. a Česká stomatologická akademie.

Při poskytování svých služeb uplatňujeme vždy tyto principy:

Odbornost a naše plnění:

 • Své služby a informace poskytujeme na základě objektivních, faktických poznatků a s ohledem na nejlepší zájem klienta.
 • Upozorňujeme na možná omezení a rizika vyplývající z naší práce i na okolnosti, které jsou limitující pro efektivní zužitkování našich služeb.
 • Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni odborně a efektivně splnit (sami anebo s odpovídající odbornou subdodávkou).
 • V zájmu klienta dbáme na kontinuální zvyšování své odbornosti.
 • Exaktně a jasně deklarujeme celkovou výši své odměny (včetně DPH) i obsah služeb, které jsou v anoncované ceně obsaženy.

Morální a etické principy:

 • Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.
 • Zájmy klienta řadíme na první místo a to i na úkor vlastní újmy.
 • Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů.
 • Nediskriminuje klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, či jiných vnějších faktorů.
 • Nepřijímáme takové zakázky, které by byly v rozporu s tímto etickým kodexem či právním řádem ČR.

Mlčenlivost a ochrana zájmů klienta:

 • Přísně dodržujeme principy mlčenlivosti a ochrany nejlepších zájmů klienta.
 • Informace, které získáme od klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou nikdy předávány třetí osobě, či jakkoliv jinak zhodnoceny ku prospěchu třetích stran.
 • Dbáme na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a počítačovými daty, abychom zamezili jakémukoliv úniku dat i v souladu s platnou legislativou.
 • Získané informace poskytujeme pouze tehdy, je-li tak písemně domluveno s klientem a v takové podobě, kterou klient odsouhlasil.
 • Pokud použijeme získané informace k vlastním (statistickým, studijním, vědeckým či konzultačním) účelům, garantujeme anonymitu všech klientů, jejichž data byla k těmto účelům poskytnuta.

Tento Etický kodex byl schválen a je účinný od 20. 7. 2008.

Prosíme klienty, aby jakékoliv podezření na nedodržení etického kodexu ohlásili na adrese reklamace@dentalcare.cz

Pin It on Pinterest

Share This