+(420) 412 384 013 +(420) 720 998 468 info@dentalcare.cz

Mgr. Kateřina Koželská, Mgr. Marcela Janíčková
Hormed, s.r.o.

Současná doba, prostředí a trh zdravotnických zařízení a dentálních klinik není jednoduchý ani málo komplikovaný, ale komplexní. Proto víc než kdykoliv dříve je třeba umět na změny reagovat. Management klinik a zdravotnické týmy potřebují být dostatečně flexibilní, schopné se vyvíjet a hledat či optimalizovat svou hodnotu pro klienty (pacienty). Podstatný je celkový výsledek a přínos. Pojďme se společně podívat na to, jaké nástroje lze využít pro rozvoj týmů, jejich růst a transformaci.

TRANSFORMAČNÍ ŘÍZENÍ – TAK TROCHU JINÉ ŘÍZENÍ

Termín transformace (z lat. trans-formatio, pře-tvoření) se používá ve více významech. Jeho původní význam je postupná přeměna či přetváření, v dnešní době v manažerské praxi (v praxi vedení týmů a organizací) bývá někdy mylně používáno pouze pro zásadní či pro chod organizace klíčové změny. Transformaci či změnám čelí v dnešní dynamické době všechny týmy, pracoviště či zdravotnické subjekty. Často se jedná o řešení problémů či kritických momentů, které obvykle souvisejí jak s přístupem k práci, chováním zaměstnanců a firemní kulturou, tak i například se změnou legislativních a tržních podmínek.

Pro praktické využití principů transformačního řízení je výchozím předpokladem skutečnost, že změny se v organizaci, firmě či jakémkoliv zařízení nedějí jen tak, ale prostřednictvím zaměstnanců (lidí). K docílení jakékoliv změny, přeměny či transformace musíme tedy nejprve získat pro změnu zaměstnance.

ROLE LÍDRA PŘI KOMUNIKACI ZMĚN

Klíčovou roli při jakýchkoliv změnách na pracovišti (organizačních, procesních či strukturálních) mají vedoucí pracovníci – transformační lídři. Právě oni mají nejen dokonale znát cíle, kterých je nutno dosáhnout, ale navíc jsou to právě oni, kdo musí být schopni cíle dobře vysvětlit ostatním a získat je pro změnu. Potenciál skutečného transformačního lídra se skrývá v možnosti posílit lidi ve svém týmu, více než kdykoliv před tím. Skuteční lídři – vedoucí pracovníci mají schopnosti motivovat lidi kolem sebe. Dokáží ostatním vštípit pocit, že každý je důležitý pro fungování celého týmu či pracoviště. Tito lídři chtějí docílit pozitivní změny v organizaci, týmu či celé klinice. Jak to dělají?
• posilují nadšení a energií lidí, se kterými pracují;
• dávají sobě a lidem, s nimiž pracují, dlouhodobé cíle;
• vytváří „společný obraz“ a vizi, která vyjadřuje nejen to, z čeho vycházíme a kde jsme nyní, ale také to, kam směřujeme.
Právě vytvoření „společného obrazu“ neboli vizualizace společné vize může mít na motivaci týmu a jejich ochotě ke změně (akceptaci změny) skutečně zásadní dopad.

JAK VIZUALIZOVAT VIZI A POSÍLIT TÝMY PŘI ZMĚNĚ

Když organizace roste, vyvíjí se či prochází změnou – často si nechává vytvářet scénáře, (obchodní či strategické) modely řízení a dokumenty jako jsou „vize, mise, hodnoty a cíle“. Potíž je v tom, že ačkoliv mnohé termíny jako například „vize“ mají vizuální kontext, dokumenty bývají obvykle zpracovány jako mnohostránkové psané texty, které jsou občas oživeny slogany, fotografiemi z katalogů či dokonalými grafy. Výsledek může vypadat na pohled pěkně, ale jedná se často o formální „neměnný“ dokument, který je tedy téměř zbytečný. Vždyť změna přichází jen tehdy, pokud jsou do ní zapojeni ti, kterých se skutečně týká – lékaři, zdravotnický personál, administrativní podpora, stejně jako klienti (pacienti). Ti všichni mají spoluvytvářet a sdílet společný „obraz“ fungujícího zdravotnického zařízení.

A JAK NA TO? TVOŘÍME SPOLEČNÝ „OBRAZ“

Pro mnohé organizace a týmy je s výhodou do procesu změny přizvat externího facilitátora – tedy někoho, kdo dokáže usnadňovat proces vzájemné diskuse, tříbení různých úhlů pohledu a hledání společného cíle. Jedná-li se navíc o vizuálního facilitátora (či tzv. change facilitátora), pak je proces tvorby společného obrazu (vize, cíle, hodnoty) podpořen vizuálně – okamžitým zápisem klíčových slov z diskuse, doplněných o jednoduché tvary – symboly – piktogramy či jiné grafické (vizuální) prvky.

Vizualizace podporuje zapojení všech tím, že:

a) usnadňuje společné porozumění klíčovým slovům, termínům či hodnotám (příklad z praxe: pro jednu nejmenovanou společnost byla klíčová hodnota pro klienty být dosažitelní 24 hodin denně a sedm dní v týdnu odkudkoliv – po společné diskusi a týmové facilitaci jednotlivé týmy vyjádřily tuto hodnotu symbolem či jednoduchou kresbou, jejímž výsledkem byla ikona člověka ležícího v posteli s mobilním zařízením – jako vyjádření významu „dosažitelnost tzv. z postele“ – pro klienta to znamená, že nemusí pro konkrétní servis chodit nikam na pobočku).

b) dává informace do vzájemného kontextu, vztahů a souvislostí (např. využití myšlenkových map, kontextových map, stakeholder analýzy a dalších vizuálních technik), čímž zefektivňuje celý proces změny (zrychlení, vyšší ulpívavost – zapamatování klíčových fakt apod.)

c) pracuje s „makro“ úrovní („big picture“ či „helikoptér view“) a nadhledem než s jednotlivostmi a detaily (ale neopomíjí je, pokud jsou důležité pro společný cíl)

d) nejedná se o „mrtvý“ hotový a formální dokument, ale jde o živý proces, který prochází postupnými kroky podle toho, v jaké fázi změny se tým zrovna nachází (příklad z praxe: společný změnový program pro vrchní sestry s cílem vytvořit „Desatero pro práci s energií a duševní odolnost zdravotnického týmu“.

V neposlední řadě vizualizace přináší energii tím, že zapojuje jak racio, tak i emocionální složku v komunikaci – společná vizualizace cílů či hodnot umožňuje sdílení emocí (obavy ze změny, radost apod.) a jejich znázornění, pojmenování (zvědomění) následně přispívá k vyšší důvěře, respektu a motivaci uvnitř týmu. Výsledný společný obraz nebo chcete-li VIZE je živá a autentická i díky tomu, že je vytvořena ručně – „handmade“ (technikou papír – tužka/fix) a v ideálním případě umístěná v prostoru na dostatečně viditelném místě, kde je častý pohyb členů týmu (společná kuchyňka, prostor recepce apod.)

ZÁVĚR

Potřebujete-li tedy provést svou kliniku, pracoviště či svůj tým úspěšně změnou stojí za to přemýšlet při procesu transformace nejen o „tvrdých“ ukazatelích pro měřitelná KPI (výsledky změny), ale hned z počátku najít a oslovit lídry změny (někdy bývají označováni i jako „ambasadoři změn“). Když tyto lídry aktivně podpoříte při využívání facilitačních, vizuálních technik a nástrojů, pak dokáží změnu nejen úspěšně komunikovat, ale navíc získají druhé pro „svou věc“ – nadchnou je a namotivují pro první konkrétní kroky vedoucí k potřebné změně. Výsledná změna pak může přispět a vést k celkově větší efektivitě fungování vaší kliniky a třeba i k lepší „vnitrofiremní“ – týmové náladě… a jaký bude Váš první krok pro nastartování změn? 🙂

Pin It on Pinterest

Share This